Çerkeslerin kaderi hem Orta Doğu’da hem de dünyanın geri kalanında bütün diğer mazlum gruplarla aynıdır.

Erdoğan Boz 10 Ekim 2014
Kobane, IŞİD ve Çerkes-ce Mülahazalar

 

Irak ve Suriye’de yaptığı katliamlar ve insanlık dışı uygulamalarla dünya gündemini uzun süredir meşgul eden IŞİD’in, büyük bir Kürt nüfusun yaşadığı Kobane’ye ağır silahlarla başlattığı saldırıların neredeyse bir ayı dolmak üzere. Kobane, hem IŞİD hem de Suriye Kürdistan’ı (Rojava)’yı fiilen yöneten PYD için oldukça önemli bir bölge. Bu yüzden IŞİD bu kantonu ele geçirmek, PYD ise düşmesini engellemek için var gücüyle savaşıyor. Kobane ayrıca Türkiye için de pek çoğumuzun iyi bildiği farklı sebeplerden dolayı oldukça önemli. Buradaki gelişmeler Türkiye’nin sosyo-politik yapısını da doğrudan etkiliyor.

 

Son birkaç gündür 30’dan fazla insanın ölümü ve yaygın şiddet olayları, birçok şehir ve ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve kimi yerlerde askeri birliklerin asayişi sağlamak üzere sokağa inmesiyle sonuçlanan yoğun olaylar yaşandı. Olaylarda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşandı ve ölümlerin büyük bir kısmı mermilerden oldu.

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Adrian Edwards’ın bildirdiğine göre IŞİD saldırıları öncesi 400.000’in üzerinde bir nüfusa sahip olan bölgeden Türkiye topraklarına sığınanların sayısı 172.000. Bunların önemli bir kısmı Suruç ve civarındaki akrabalarının yanında kalıyor. Kobane ve Suruç adeta bir kentin iki mahallesi gibi. Nüfuslarının yoğunlukla Kürt olmasının yanı sıra akrabalık bağlarıyla da iç içe girmiş durumda. Gazeteci Fehim Taştekin’in ifadesiyle Kobane’de bir cenaze olursa, namazı Suruç’ta kılınıyor. Diğer taraftan, Türkiye’deki Kürt muhalefeti başta olmak üzere pek çok muhalif kesim, IŞİD yanlısı politikalar benimsediği düşüncesiyle AKP hükümetini şiddetle eleştiriyor.

 

Bütün bunlar olurken Çerkesler olarak meselenin neresindeyiz, diye soracak olursak, her zaman ki gibi “memleketi karıştıran Kürtlerin karşısında” konumlanmış gibi duruyoruz. Öyle ki, bütün Çerkes örgütleri konu hakkında olabildiğince ketum. Sosyal medyada ise çok sayıda “niyeti protesto değil, ortalığı karıştırmak olan” Kürtlerden bahseden Çerkes var. Peki, olması gereken bu mu? Bu meselede nasıl bir pozisyon almak bizce daha hayırlıdır?

 

Biraz geriye giderek konuya giriş yapmakta fayda var. Suriye’deki iç savaşın başlangıcından bu yana Suriye’de yaşadığı tahmin edilen 60-80.000 Çerkes’in yaklaşık 14.000’i (tahmini rakamlara göre) Türkiye (6.000), Ürdün (4.000), Rusya Federasyonuna bağlı “Çerkes” Cumhuriyetleri (1624) ve başka ülkelere (2000) sığındı. Türkiye’ye geldiği bilinenlerin büyük bir kısmı çeşitli organizasyonlar tarafından kentlerde ve köylerde yaşayan Çerkes aileler tarafından desteklendi, bir kısmı da Türkiye yaşamına entegre edildi. Bir kısım Çerkes mülteci ise toplu halde Nizip’te bulunan bir mülteci kampına yerleştirildi. Ürdün’de de durum Türkiye’den çok farklı değil.

 

Anavatanlarına gidenlerin durumu ise daha karışık. Rusya Federasyonu hiçbir zaman açıkça beyan etmese de Suriye’den (aslında dünyanın herhangi bir yerinden) Kafkasya’ya yönelik bir Çerkes nüfus akışı istemiyor ve bunun olmaması için de elinden geleni yapıyor. Savaş mağduru Çerkeslere, her zaman ve herkese uygulanan vize rejimi uygulanıyor; dönenlere devlet desteği sağlanmıyor; büyük kısmı sanatoryumlarda, oldukça sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Evlere yerleşebilen “şanslılar” ise çalışma olanaklarından yoksun. Savaşın başlangıcında büyük çabalarla, olanaksızlıklar içinde çalışarak Suriyelilere yardım eden Perit Xase bir oldubittiyle kapatıldı. Bu konuyla ilgili söylenebilecek pek çok şey olsa da özetle anavatanlarına dönen Çerkeslerin durumu oldukça kötü.

 

Suriye’ye geri dönecek olursak; şu anda IŞİD’in kontrolünde olan bölgede iki Çerkes yerleşimi var. Manbic ve Rakka. Rakka’da ayrıca çok sayıda Çeçen de yaşıyor. Suriye’deki en kalabalık Çerkes yerleşimlerinden birisi olan Hanasır IŞİD tarafından kontrol edilen bölgeye çok yakın ve her an tehdit altında.

 

Bütün bunlardan daha vahim bir durum ise şu ana kadar anlattıklarımın tersine bir hareketliliğin de yaşanıyor olması. Savaşın başlangıcından beri Kafkasya’dan Suriye’ye “cihat” için gitmiş olan, Çeçen ve Çerkeslerin olduğunu biliyoruz. Söz konusu kişilerin bir kısmına ait video kayıtlarını internette bulabilmek çok da zor değil. Fakat en önemlisi, bunların bir kısmının Türkiye’den lojistik destek aldıklarına dair söylentiler olması. Son zamanlarda çeşitli şekillerde “ikna edilerek” Suriye’deki savaşa gönderilen Kafkasyalılarla ilgili söylentiler daha sık duyulmaya başlandı. Bu söylentilerin bir kısmı da istihbarat teşkilatıyla ilgili. Yani Kafkasyalılara Orta Doğu’da bir kez daha küçük de olsa bir rol biçildi. Muktedirler için ölmek ya da öldürmek. Bahtımıza ne çıkarsa!

 

Elbette bunlar ispatlanması takibi zor ve bizim naçizane çapımızı da oldukça aşan konular. Fakat bir gerçek var ki, Çerkeslerin kaderi hem Orta Doğu’da hem de dünyanın geri kalanında bütün diğer mazlum gruplarla aynıdır. Çerkesler Suriye’de ister Hıristiyan, isterse Sünni Müslüman, Alevi, Şii ya da Ezidi olsun Ermeni, Süryani, Kürt, Arap, Türkmen halkların kaderini paylaşacaktır. Bu yüzden insanlığa karşı bir savaş başlatmış olan IŞİD’i lanetlemek, Kürt halkının IŞİD’e karşı onurlu direnişini desteklemek, yürütülen yanlış politikalarla bölgedeki savaşın tırmanışında önemli bir pay sahibi olan AKP iktidarının bu politikalarına karşı çıkmak insani olduğu kadar Çerkesler açısından siyaseten doğru bir adım olacaktır.

 

Кобанэр, ИЩИКъ-ыр (Ирак-Щам Ислам Къэралъыгъуэ), Адыгэ Гупсысэк1эхэр 

Иракымрэ Сириемрэ щагъажэ лъымрэ ц1ыхугъэншэу зырахьэхэмк1э куэд щ1ауэ дунейм зи гугъу щезыгъэщ1 ИЩИКъ-ыр курд ц1ыху бжыгъэшхуэ щыпсэу Кобанэм 1эщэ хьэлъэхэмк1э теуэу къызэрыщ1идзэрэ зы мазэ ирикъу къудейщ. Кобанэр ик1и ИЩИКъ-ым ик1и Сирие Курдистаным (Рожава) щытет Курд парт PYD-м (Партия Демократический союз) хуабжу ягъэлъап1э. Аращи ИЩИКъ-ыр къалэр зы1эригъэхьэн, PYD-ри зы1эщ1имгъэк1ын щхьэк1э я къару зэрырикъук1э мэзауэ. Кобанэр Тырку къэралъыгъуэми щ1игъэлъэп1эн щхьэусыгъуэ куэд щы1эщ. Мыбы къыщыхъухэм Тыркум и социалнэ-политик щытык1эр къызэщ1егъэтаджэ. Махуэ зыбжанэ блэк1ам къыщыхъея пэк1ухэм ц1ыху 30-м нэхъыбэ ил1ык1ащ, щ1ып1э куэдым хьэргъэшыргъэ къыщыхъуащ, къалэ-район зыбжанэм ц1ыхухэр уэрамым къыдэк1ыным хуимыт ящ1ащ, ит1ани щ1ып1э зыт1ум дзэр хъумак1уэу щагъэуващ. Щыпэк1ухэм щыгъуэ ц1ыхухэр зэзэмызэ 1эщэк1э зэуащ, ц1ыхухэм нэхъыбэр зырыл1ык1ари мы 1эщэхэм къик1а шэхэращ. Къэралыгъуэ Зэгуэтхэм (UN) я хэхэс 1уэхухэр езыгъэк1уэк1 гупым и л1ык1уэ Адриян Едуард зэрыжи1амк1э, ИЩИКъ къытемыуэ япэ ц1ыху 400.000 хуэдиз зыщыпсэуа Кобанэм къик1ыу Тыркум къэ1эпхъуахэм я бжыгъэр 172.000-м нэсащ. Мыхэм я зы 1ыхьэшхуэри зыдэщы1эр Суручрэ и гъунэгъухэмрэ щыпсэу я блъагъэхэращ. Кобанэмрэ Суручрэ зы къалэм и хьэблит1 хуэдэхэщ. Ц1ыху щыпсэухэм инэхъыбэр зэрыкурдым къинэмыщ1у, благъагъэк1и хуабжьэу зэхэщ1ыхьахэщ. Журналист Таштекин Фехьим и жы1эк1эк1э, Кобанэ зыгуэр дунейм щехыжмэ, и жэназы нэмэзыр щащ1ыр Суручращ.

 

Адэк1э, Тыркум щы1э курд ныкъуэкъуэгъухэр япэ иту, правительствэм еныкъуэкъу гуп куэдыр, ИЩИКъ дэщ1 политикэ зэрызэрихьэм и щхьэусыгъуэк1э AKP-ым (Тыркум и правительствэр зы1ыгъ парт) хуабжьэу пэщ1этщ. Мы къомыр къыщыхъук1э, «дэ адыгэхэр 1уэхум дауэ дызэреплъыр?» жыт1эу дызыщ1эупщ1эжын хъумэ, иджы къэс къызэрык1уа къабзэу, «хэгъэгур зэ1ызыщ1э курдхэм дапэщ1эува» хуэдэщ. Аращи, адыгэ организацэхэм 1уэхум теухуауэ зызк1уэц1агъэнауэ щытщ. Социаль медиам, «курдхэм я мурадыр пэк1укъым, утыкур зэ1ыщ1энщ» жызы1э адыгэ куэд щы1эщ. Ныт1э зэрыхъун хуейр ара? 1уэхум елъытау ди щытык1эр дау хъумэ дэрк1э нэхьыф1?

 

Т1эк1у дызэ1эбэк1ыжрэ, пэщ1эдзэ тщ1ымэ нэхъыф1 хъун хуэдэщ. Сирие зауэр къызэрыхъейрэ, мы къэралыгъуэм щыпсэууэ къалъытэ адыгэ 60-80.000 хуэдизым щыщу 14.000 хуэдизыр (къызэрытф1эщ1ымк1э) Тыркум (6.000), Иорданым (4.000), Урысей Федерацэм хэт Адыгэ Республикэхэм (1624), нэгъуэщ1 къэралыгъуэхэми 1эпхъуахэщ. Тыркум къызэрык1уар я ц1ыхухэм и нэхъыбэм организацэ щхьэхуэхэр дэ1эпыкъуащ, адыгэ унагъуэхэр дэ1эпыкъуащ, мыхэм я зы 1ыхьэр Тырку псэук1эм ирагъэсащ. Адыгэ хэхэсхэм языныкъуэри Низип щы1э хэхэс кампым ирагъэт1ысхьащ. Иорданым щы1эхэм я щытык1эри Тыркум щ1агъуэ щхьэщихкъым. Хэкум к1уэжахэр жып1эмэ, ахэм я 1уэхур т1эк1у нэхъ зыхэхыгъуейщ. Урысей Федерацэр, зэик1 зы1ухауэ жимы1эми, Сирием (нэхъ пежу жыт1эмэ, дэнэк1эи) къик1ыжыну адыгэхэм хуейкъым ик1и мыр къемыхъул1эн щхьэк1э хузэф1эк1 псори ещ1э. Зауэм хигъэзыхьа адыгэхэм, сыт щыгъуи хэт щхьэк1и щы1э визэ процедурэр паубыд; зыгъэзэжхэм къэралыгъуэр дэ1эпыкъуркъым; ц1ыхухэм янэхъыбэр санаторийхэм гугъуехь пылъу щопсэухэр. Унэ щ1эт1ысхьэфа «насыпыф1эхэми» адрейхэми зэрылэжьэфын 1эмал я мащ1эщ.

 

Зауэм и къежьап1эм 1эмалыншагъэ куэд хэта пэтрэ, икъук1э лажьэурэ Сирие къик1ыжахэм ядэ1эпыкъуа Пэрыт Хасэр хъуар зыми имыщ1эу суд ящ1ри ягъэбыдэжащ. 1уэхум теухуа куэд жып1эфыну щытми, к1эщ1у жыт1эмэ, хэкум к1уэжа Адыгэхэми я щытык1эр ф1ыкъым. Сириемк1э зыдгъэзэжынщи; иджыпсту ИЩИКъ-ым и1ыгъ щ1ып1эхэм Адыгэ т1ысып1ит1и яхэтщ: Мунбыдж’рэ Ракка’рэ. Ракка адыгэхэм нэмыщ1 шэшэн куэди щопсэу. Сирие нэхъ адыгэ куэд щыпсэу щ1ып1эхэм зыуэ щыт Хъэнасырыр ИЩИКъ-ым 1эщ1элъ щ1ып1эхэм ф1ыуэ зэрыпэгъунэгъум къыхэк1ыу сыт щыгъуи шынагъуэ хэлъщ. Мы псом нэхърэ нэхъ 1ейр иджы къэс жыт1ахэм хуэмыдэ гуэрхэр къызэрыхъуращ. Зауэр къызэрыщ1идзэрэ Кавказ хэгъэгухэм ик1ыу «джихад» ирагъэк1уэк1ыну Сирие к1уа шэшэнхэмрэ адыгэхэмрэ зэрыщы1эр дощ1эгъэххэ. Зи гугъу тщ1ахэм я зыбжанэм я видеохэр интернетым щыбгъуэтыныр гугъукъым. Ауэ псом нэхърэ нэхъ гуауэр мыхэм ящыщ гуэрхэм Тыркум дэ1эпэгъу зэрыщагъуэтым теухуа псалъэмакъхэращ. Мы махуэхэм зыгуэрурэ «къытырагъэхьэурэ» Сирием щек1уэк1 зауэм ягъак1уэ Кавказхэм теухуа псалъэхэр нэхъыбэу зыхэтхыу хуежьащ. Мы псалъэхэм я зы 1ыхьэри разведкэм пыщ1ащ.

 

Аращи, Кавказым къик1ахэм хьэрып псэуалъэм деж иджыри зы роль къыхуаунэт1агъэххэщ: я тепщэхэм щхьэк1э л1эн е ук1ын. Сыт къытхуиухами! Ат1э мы псори гъэунэхунымрэ яхуэсакъынымрэ гугъущ ик1и дэ ди лъэк1ыныгъэ мащ1э1уэр мы псоми я т1асхъэр къыщ1эгъэщыным хурикъункъым. Ауэ зы пэж гуэр щы1эщи ари адыгэхэм къыхуиухамрэ ик1и хьэрып хэгъэгум, ик1и дунейм и дэнэ лъэныкъуэмк1э щыпсэу адрей лъэпкъ тхьэмыщк1эхэм къыхуиухар зыщ. Адыгэхэм ящхьэ кърик1уэнур Сирием щыпсэу – хуейм иречристэн, хуейми иресуннит муслъымэн, ирехьэлэуи, ирешии, е иреезиди – ермэлыхэм, курдхэм, хьэрыпхэм, тыркумэнхэм ящхьэ кърик1уэнуращ. Абы щхьэк1э ц1ыхугъэм езауэ ИЩИКъ-ым ебгын, курд лъэпкъыр ИЩИКъ-ым нэхъри тегъэгушхуэн, зырихьэ политикэ пхэнжхэмк1э зауэр зыгъэгуащ1э AKP-м и политикэхэм пэщ1эувэныр ц1ыхугъэм къызэрек1у хуэдэ къабзэу, адыгэхэмк1и политикэ захуэ хъунущ.

Yorumlar (5)
 1. Musa Çeçen on said:

  Değerli Erdoğan Boz
  Yazınızı üzülerek, hatta içim burgularak okudum. Siyaseten tavrını zı önemsiyoruz ve paylaşıyorum.
  Kaleminize ve yüreğinize sağlık.
  Saygı ve Dostlukla..

  Elk.Müh.Musa Çeçen

 2. Furkan Kafkas on said:

  Yazarın yazdığı konu hakkında tek taraflı ve sağlıksız kaynaklardan beslendiğini düşünüyorum.

  IŞİD’in kuruluşu ve amacı ile ilgili bilgileri somut deliller yerine hissi argümanlar. Adını İslam Devleti(İD) olarak değiştiren bu yapı 2003 yılında ABD’nin Irak’ın kimyasal silahları olduğu iddiası ile işagaline direnen insanların kurduğu bir yapı.

  Özetle bu yapı dünyada cihat eden -el kaide gibi- çeşitli yapılarla ittifakları-problemleri olarak bugüne geldi. Geldiği noktada kullandığı şiddetin dozu tartışma konusu olsada idealleri islam dünyasında karşılık buldu.

  Sizin iddia ettiğiniz gibi insanlığı yok etmek gibi sınırları belli olmayan bir amacı yok İD’nin. İslam hilafetini yeniden canlandırara, şeriatla yönetilen bir islam devleti kurmak ana gayesi. Ve bu ideal on binlerce müslümanı ırak ve suriyeye çekiyor. Bunun içerisinde de binlerce kafkasyali var.

  İD hataları ayrı bir konu olup, bir de ayn el arap (kobani) konusuna dönersek. PYD kürt halkinin tek ve meşru temsilcisymiş gibi davraniyor bundada kısmen başarılı ama sahadaki gerçekler öyle degil. PKK’nin Suriyedeki uzantısı olan bu yapi, Suriyedeki savaşta Esad yanlısı tutum aldı. Hatta Esad güçleri zorda kalınca YPG denetimindeki Kürt köylerine sığınıyorlardı. Kobani’ye İD saldirmadan 1 hafta önce YPG bir Rojova da bir arap köyünü basarak 50 den fazla kadin ve coçugu öldürdü. Tabi bizim medyamizda PKK masum, halk kahramanı, İD gözü dönmüş kanla beslenen canavarlar olarak tanıtıldığı için bu tür “küçük şeyler” haber bile yapılmıyor.

  Kobanide en safta savaşanlar arasında Çeçenlerde var, hatta bu nedenle Almanyada Kürt gruplar Çeçen kadın ve çocuklara saldırdı, karşılığını alınca geri adım atmak zorunda kaldir. http://www.liveleak.com/view?i=40f_1412759875

  Bu arada Kobanide İD’nin komutani halepçeli bir kürt.

  Yani savaşın tarafları Amerikanin kurduğu demokratik dünya düzenine razi olanlarla, Allahin şeriatını hakim kılmak isteyenler arasında. Olayı biz müslümanlar böyle görüyoruz. İD hataları var bunlar ayrica tartisilabilir. Ama siz tutup PKK’yi ve onun ideallerini ezilen halklara destek diye sunarsaniz bunu hiç bir çerkes “yemez”.

  PKK gelinen noktada Amerikanın ortadağuda kara gücü olmaya aday bunu nereye koyacaksiniz. ABD sadece irakta 1 milyondan fazla müslüman öldürdü laik kürtlerin ve şiilerin yardimi ile. Sünni müslümanlar öldürünce demokrasi geliyor deniyor, müslümanlar kendini savununca bu terör oluyor. Sizde bilerek yada bilmeyerek bu fikri savunuyorsunuz.

  PKK son olaylarda 17 yaşında bir çocuğun kafasını ezerek boynundan kopardi. Bunu İD yapsaydi bütün kanallarda cikar ve kınardınız. Bakın vicdanınız varsa bunada bir seyler yazın. http://www.ulkeajans.com/asayis/huda-parli-genc-vahsice-olduruldu-h60714.html

  AKP’nin Suriyedeki cihatçilari desteklediği konusunda bence haksızlık yapiyorsunuz. Kendi çıkarları için bazı şeylere göz yumuyor olabilir ama AKP dünya sistemine itirazı olmayan bir yapı. İncirlikte Amerikan üssü var, kürecikte radarlar var, 3 ilde nato patriotlari var bunlar esad için olmadığı açık. Vurulacak cihatçi noktaları tespit etmek için işin içerisinde olmak gerek. Türkiye devlet olarak taşerondur bundan ötesi var mı.

  Yazıdan uzun yorum oldu :)

 3. Ber Hikmet on said:

  Уи гупщысэхэр адыгэбзэк1и зэрыпхым папщ1э упсэу Ердогъэн. Бдызо1ыгъ… гъуэгу маху.

 4. Ahmet Gökal on said:

  Sayın Furkan Kafkas,

  İŞİD hakkında yazdıklarınızın büyük çoğunluğuna katılıyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki Erdoğan Bey’in İŞİD hakkında yazdıkları biraz sorunlu, her ne kadar ben yazının ana fikrine katılsam da şunu belirtmek lazım.

  İŞID salt insanları öldürmek isteyen bir grup cani değil. Ciddi bir sosyolojik tabanı olan, uzunca bir süredir yaklaşık 6 milyonluk bir bölgeyi yöneten, kurumsallaşmış bir yapı söz konusu olan. Rakka, Musul başta olmak üzere geniş bir bölgede vergi topluyor, ticaret yapıyor vs. Özetle İŞİD bir devlet. Hemde çok tanıdık bir devlet, hani bizim klasik ulus-devletimiz gibi. Bu konuda Taner Akçam’ın tarafta yazdığu şu yazılar önemli:
  http://www.taraf.com.tr/yazilar/taner-akcam/cok-sey-anladigimi-iddia-edemem/30934/
  http://www.taraf.com.tr/yazilar/taner-akcam/iside-terorist-diyerek-sorun-cozulmez/31005/
  Bunları bilmek ve söylemek de kimseyi IŞID’ci yapmıyor. Gerçeği görmek gerçeği kabul etmek yada onaylamak değil sonuçta. Ben bu tekfirci zihniyeti de yöntemlerini de reddeden bir müslüman olarak yazıyorum örneğin bunları.

  Bu arada İŞİD’in bir ideolojisi de var. İslamın içinden zuhur etmiş selefi akımın en radikal örneği ile karşı karşıyayız. Selefilik TC’de çok bilinmese de baya yaygın bir akımdır ayrıca.

  Not düşeyim; ben tekfirci selefiliği sonuna kadar reddediyorum ve birlikte yaşama pratiğinin (diğerini yok etmeden), eşitlikçi bir perspektiften İslamın içinde var olduğunu düşünüyor ve kabul ediyorum. Buna ister demokratik islam deyin ister eşitlikçi İslam…

  Furkan Bey’in yazdığı şu satırlar ise kabul edilebilir gibi değil;

  “Yani savaşın tarafları Amerikanin kurduğu demokratik dünya düzenine razi olanlarla, Allahin şeriatını hakim kılmak isteyenler arasında. Olayı biz müslümanlar böyle görüyoruz. ” ben bir müslüman olarak böyle görmüyorum olayı. Benim için uygun gördüğünüz yaşam biçimi nedir? Benim müslümanlığı mı nereye koyacaksınız?

  “İD hataları var bunlar ayrica tartisilabilir. Ama siz tutup PKK’yi ve onun ideallerini ezilen halklara destek diye sunarsaniz bunu hiç bir çerkes “yemez”.” Bu nasıl bir cümle Allah aşkına. Müslümanları tekfir etmek yetmedi birde Çerkesleri mi tekfir edeceksiniz. Hiç bir Çerkes “Yemez” miş, yani Çerkesler böyle düşünmez. Bu toptancı bakış nasıl bir zihnin ürünü gerçekten merak ediyorum. Tutun ki ben böyle düşünüyorum, Çerkes değil miyim?

  Kimsenin ABD işgalini savunduğuna rastlamadım ben açıkcası. Ama sizin bu şii ve demokrat düşmanlığınızı da çözebilmiş değilim.

  Terör ve terörist kavramlarının topunu reddetmiş biri olarak söylüyorum ki bugün Kobani’ye saldıran IŞID’e karşı Kürtlerin yanında durmak (mesele kürtler değil, yerini yurdunu savunan herkes) onurdur ve Çerkesler için doğru bir siyasettir.

  Son olaylardaki vandalizmi kınamak ise kürt siyasetine verilen desteğe halel getirmez.

  Son Söz: Doğru yerde durmak ve gerçeği söylemek için “taraf” olmak gerekmez…

  Uzun oldu kusura bakmayın:-)

 5. Furkan Kafkas on said:

  Ahmet bey söylediklerinizin çoğuna katılıyorum.

  İD Aynel Araptakinden daha büyük çatışmaları Halebin kuzeyinde Suriye muhalefetine karşı yaptı ve sivil veya savaşan insan kaybı bugünlerden Aynel Araptakinden çok fazlaydı.

  Bu çatışmalarla İD Suriye muhalefetinin bütünlüğünü bozdu, pek müslümanın da kanını haksız yere akıttı. Dünyadaki selefi cihatçı harekete ciddi zarar verdiği bir geçek. Bunları da bilen birisi olarak İD’nin yaptığı hatalardan beriyim ve bu hatalarla yüzleşmediği içinde sadece gönülden de olsa İD’yi desteklemiyorum.

  Diğer yandan Suriyede Esadin gemisine binmiş bir Kürt hareketini de desteklemiyorum. Aynel Arap özelinde ABD’nin hava desteği ile karada küresel emperayalizmin piyadesi olmak isteyen bir grup bana İD den daha anti patik geliyor ve kusura bakmayın burada PYD yi ben yerini yurdunu savunan insanlar olarak göremiyorum.

  Aynel Arapta İD kuvvetlerinin komutanida bir Kürt. PYD sadece İD ile değil daha önce ÖSO, Ahraruş Şam, Cephetul Nusra vb. gibi farklı gruplarlada çatıştı. PYD suriyede statükonun devamından yana bir gruptur ve bu çarpık tutumları hüsrana mahkumdur.

  Irak ve Suriye de milyonların kanına girmiş Şii’lerin, ABD eliyel dünyaya zorla dayatılan demokrasinin düşmanı olmak için sıradan müslüman olmak yeterli başka bir sıfat eklemeye gerek yok.

  Sizin müslümanlığınız yada benim müslümanlığım diye subjektif bir tartışmaya gerek yok. Kuran ve sünnete uyan delilli islam sorunları çözecektir diye düşünüyorum.

  Ben PYD’nin yenilmesine inanın seviniyorum etrafımda da dinle alakası olmayanınında sufisine demoktratından liberaline bir tek kişi görmedim PYD’nin kaybetmesine üzülen, bu bakımdan kendi küçük çevreme bakarak diyebilirim ki kimse PKK’yi kürt halkinin kurtarıcısı görmüyor. Ki çoğunluğun böyle düşünmesi sadece bir düşünceyi haklı yapacak bir argüman degğildir İslama göre.

  Ancak ABD emperyalizminin piyonları oldukları için laik kürtler ve işbirlikçi şiiler Allahın izniyle kaybedecekler-kaybediyorlar.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*